Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 12:43

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày Đăng : 24/11/2020
ThS. Nguyễn Trần Phương Hiền
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Tác phẩm của Ph.Ăngghen: “Ông Đuyrinh đảo lộn khoa học” hay còn gọi là “Chống Đuyrinh” là một trong những tác phẩm có vị trí quan trọng trong hệ thống các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác, một tác phẩm có giá trị như là cuốn sách “gối đầu giường của mọi công nhân giác ngộ” về ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác-Lênin: Triết học duy vật biện chứng; Kinh tế chính trị học mác-xít; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Ngày Đăng : 12/11/2020
ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Trong không khí tưng bừng của những ngày tháng 11 năm nay, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang náo nức với quyết tâm cao nhất nhằm khắc phục tốt nhất những hậu quả của bảo lũ miền Trung, đồng thời giành nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào đầu thế kỷ XXI. Loài người tiến bộ trên thế giới mà nhất là dân tộc Việt Nam không thể quên những giá trị mà Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 để lại cho các dân tộc thuộc địa bị áp bức trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Ngày Đăng : 27/10/2020
ThS. Nguyễn Thành Phương
Tổ BVNTTT TCT Bến Tre
 

Thực hiện Thông báo số 136-TBHVCTKV IV về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật một số vấn đề lý luận, thực tiễn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Giám hiệu Trường Chính trị Bến Tre đã cử thành viên Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của nhà trường về tham dự.

Ngày Đăng : 29/09/2020
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Thực tiễn đã chứng minh, trong tiến trình phát triển của các quốc gia, lực lượng thanh niên luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Đối với Việt Nam hiện nay đang đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày Đăng : 27/07/2020
CN. Lê Thị Thảo Ngọc
Viên chức Khoa Nhà nước và pháp luật
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế giới. Người đã sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từng bước giành độc lập, tự do. Sinh thời, Người rất coi trọng việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Người gọi tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của Đảng, là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng Cộng sản thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân, vừa phát huy sức mạnh của tập thể phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng đã đề ra.

Ngày Đăng : 05/06/2020
Nguyễn Ngọc Diễm
Viên chức khoa Xây dựng Đảng
 

Vladdimia Ilich Lênin sinh ngày 22/4/1870 trong một gia đình trí thức Nga ở vùng Simbirst (nay là Ulianôvscơ), một nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú của mình, V.I.Lênin là người đã có cống hiến đặc biệt xuất sắc trong việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác và là người sáng lập Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. V.I.Lênin đã để lại cho toàn nhân loại một di sản tư tưởng, lý luận vĩ đại lẫn nhân cách cao đẹp, mẫu mực của một người cộng sản chân chính, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trở thành tài sản chung của toàn nhân loại trong hành trình xây dựng một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

Ngày Đăng : 05/06/2020
ThS.  Nguyễn Trần Phương Hiền
Viên chức khoa Lý luận cơ sở
 

Nhân kỷ niệm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818), là dịp để chúng ta bày tỏ tình cảm trân trọng đối với C.Mác – một trong những nhà tư tưởng vĩ đại, nhà khoa học, nhà cách mạng lỗi lạc về lý luận, về tổ chức, về đấu tranh thực tiễn. Người thầy vĩ đại của những người cộng sản, của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại tiến bộ. Người đã cùng Ph.Ăngghen xây dựng nên hệ thống lý luận khoa học và cách mạng để nhận thức và cải tạo thế giới.

Ngày Đăng : 11/02/2020
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Viên chức Khoa LLMLN, TTHCM
 

Diễn biến hòa bình “là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, nhằm lật đổ chế độ chính trị, xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng phương pháp phi quân sự”[1]. Đây là cuộc đấu tranh tổng lực, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng Cộng sản; kết hợp “Diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ và răn đe quân sự, trong đó “Diễn biến hòa bình” là mũi chủ yếu.

Ngày Đăng : 11/02/2020
ThS. Nguyễn Thị Thùy Giao
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
 

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu trong những năm 1989 - 1991 là một tổn thất chưa từng có trong lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và của chủ nghĩa xã hội trên thế giới, dẫn đến hệ thống thế giới của các nước xã hội chủ nghĩa không còn tồn tại. Từ sự sụp đổ ấy, nhiều bài học kinh nghiệm đau xót được rút ra cho các Đảng Cộng sản trên thế giới trong đó có Việt Nam cần có chủ trương, giải pháp nhằm giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Ngày Đăng : 16/01/2020
Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “Bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Trang

Đăng kí nhận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng