Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ bảy, 24 Tháng 2, 2024 - 00:04

Trường Chính trị Bến Tre - Kết quả một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh

Thạc sĩ Nguyễn Trúc Hạnh
Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng Trường Chính trị
 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 113 đầu việc cụ thể. Trong đó “Đổi mới và nâng cao hiệu quả đào tạo của Trường Chính trị theo yêu cầu mới” là nhiệm vụ thứ hai của nhóm giải pháp thứ 10 mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử Đảng bộ tỉnh, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp đào tạo của Trường Chính trị được đề cập đến một cách chính thức và cụ thể cùng với hệ thống nhiệm vụ giải pháp về các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Điều này thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, đồng thời cho chúng ta ý thức hơn về vị thế và trách nhiệm của Trường Chính trị đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà. Chính vì thế, Trường Chính trị Bến Tre đã chủ động xây dựng kế hoạch với những nhiệm vụ cụ thể, đề ra lộ trình, phân công cá nhân và tập thể chịu trách nhiệm. Qua hơn một năm triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện, cơ bản đã tạo sự chuyển động tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ viên chức nhà trường, quán triệt sâu sắc phương châm “Dân chủ, Kỷ cương, Đoàn kết, Năng động, Đổi mới”, đồng sức, đồng lòng quyết tâm tạo chuyển biến toàn diện trên các mặt hoạt động của Trường ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thứ nhất, về nhiệm vụ xây dựng Đảng

Trường Chính trị đã quan tâm thực hiện đồng bộ các mặt: Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Căn cứ vào những hạn chế, khuyết điểm trên từng lĩnh vực và đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho phù hợp.

Đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức. Xuất phát chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị, từ trình độ nhận thức không đồng đều của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, Trường xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên không chỉ của Đảng ủy mà phối hợp cả Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhằm nâng cao nhận thức chính trị, quan điểm, lập trường và tính nêu gương về đạo đức cho đội ngũ. Nắm bắt dư luận để kịp thời góp ý, chấn chỉnh về tư tưởng, phong cách, thái độ, phẩm chất đạo đức và kỷ luật phát ngôn; kêu gọi, động viên tinh thần trách nhiệm vì tập thể, gạt bỏ những khác biệt, cái tôi cá nhân, khắc phục tình trạng bằng mặt không bằng lòng, cùng nhau xây dựng khối đoàn kết thống nhất nội bộ. Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường cũng đã xác định, để có được một nội bộ đoàn kết, thống nhất phải bắt đầu từ nội bộ Đảng ủy, Ban Giám hiệu đến các phòng, khoa. Trong lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và mối quan hệ giữa tập thể với cá nhân người đứng đầu, thực hiện đúng theo chế độ thủ trưởng; thường xuyên trao đổi, bàn bạc dân chủ trong tập thể Ban Giám hiệu, có phân công, phân cấp, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Giám hiệu, đồng thời thể hiện được tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan. Chính vì vậy, Trường Chính trị đã thực hiện tốt 3 nội dung của phương châm Đại hội “Dân chủ, Kỷ cương, Đoàn kết” mà Trường đã lựa chọn đăng ký năm 2016, xây dựng được khối đoàn kết thống nhất nội bộ, sự đồng thuận trong cơ quan, góp phần lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với khối lượng công việc nhiều và chất lượng ngày càng cao, trong đó đã tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng của trường về chế độ giờ giảng của giảng viên, tạo sự hài hòa về lợi ích trong cả tập thể cơ quan. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường rất quan tâm lãnh đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW, khóa XII bằng việc tổ chức quán triệt sâu trong nội bộ và đăng ký công việc cụ thể, cam kết không vi phạm của từng cá nhân.

Về công tác tổ chức cán bộ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Trường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy. Trong năm 2016, thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng từ nguồn tại chỗ đảm bảo dân chủ, công khai; bổ sung quy chế, chấn chỉnh hoạt động của các bộ phận đi vào nền nếp, rà soát đánh giá năng lực cán bộ bổ nhiệm vào các vị trí còn khuyết: Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu, Phó phòng Đào tạo, Phó khoa Dân vận, Phó khoa Nhà nước và Pháp luật; đồng thời quyết định cho thôi giữ nhiệm vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, điều động bổ nhiệm người thay thế.

Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng, Trường đã tiến hành rà soát đánh giá lại năng lực giảng dạy và phân công lại bài giảng cho giảng viên, theo đó một bài giảng có 2 giảng viên nghiên cứu, soạn giảng, phân công luân phiên giảng dạy các bài trong chương trình, vừa tạo điều kiện nâng tầm giảng viên vừa đảm bảo kế hoạch giảng dạy của nhà trường; đồng thời thực hiện điều tiết công việc cho phù hợp với định mức giờ chuẩn giảng dạy trong từng năm. Trên cơ sở rà soát đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên, phân công lại công việc đối với giảng viên chưa đạt chuẩn, không có trình độ chuyên môn sâu và khả năng giảng dạy tốt; thực hiện quy trình xét tuyển 3 viên chức để đào tạo giảng viên đúng chuyên ngành theo yêu cầu nhiệm vụ các khoa. Đồng thời, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ viên chức hiện tại đảm bảo đúng định hướng quy hoạch của nhà trường; xây dựng quy hoạch A1 cho các chức danh Trưởng, phó phòng, khoa và các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan.

Năm 2016, nhà trường đã cử 28 lượt viên chức tham dự tập huấn các lớp do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức; 01 giảng viên tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo nghiên cứu sinh; 03 cao học, 01 đào tạo đại học văn bằng 2; 02 Cao cấp lý luận chính trị và 03 đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Thứ hai, về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch và nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra “Đổi mới và nâng cao hiệu quả đào tạo của Trường Chính trị theo yêu cầu mới”, cùng với Kết luận 117-KL/TW, ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư khóa XI và Kế hoạch số 19/KH-HVCTQG ngày 17/02/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công văn chỉ đạo 169-CV/TU ngày 28/01/2016 và công văn 255-CV/TU ngày 11/4/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trường Chính trị. Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt hai nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, ngay từ khâu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch, đến đổi mới phương pháp quản lý và hình thức thi, nhằm hướng đến mục tiêu: Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất. Năm qua, Trường đã đào tạo 28 lớp, với 2.310 học viên; 37 lớp bồi dưỡng, với 3.928 học viên, đạt 104% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Về thực hiện nội dung, chương trình đào tạo, được cụ thể hóa theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, sắp xếp các phần học đảm bảo tính hệ thống, khoa học, đan xen học lý thuyết với thảo luận, báo cáo chuyên đề thực tế. Thực hiện điều chỉnh chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và bổ sung một số chuyên đề theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, Trường còn xây dựng kế hoạch mời Thường trực Tỉnh ủy có buổi nói chuyện định hướng tư tưởng, nâng cao tính đảng và truyền cảm hứng, khơi gợi, nâng cao ý thức trách nhiệm cho học viên trước khi tốt nghiệp ra trường.

Trên cơ sở chương trình chung, sau khi có Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo toàn thể giảng viên chủ động cập nhật kiến thức, quan điểm mới vào bài giảng, đảm bảo tính thông tin, định hướng kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó nhằm đáp ứng tốt hơn mục tiêu đào tạo cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ cho học viên.

Về quản lý học viên, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng và ban hành bộ quy chế mới về Quản lý đào tạo, quy chế về quản lý các lớp bồi dưỡng và quy chế cán bộ coi thi và nội quy phòng thi tại Trường Chính trị Bến Tre trên cơ sở có sự tích hợp giữa bộ quy chế quản lý đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thông tư Liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT của Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Công tác quản lý học viên được đổi mới trong tất cả các quy trình quản lý, từ khâu tuyển sinh cho đến xem xét đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, đi vào nề nếp, kỷ luật, kỷ cương và chặt chẽ hơn. Chính vì vậy, học viên tốt nghiệp ra trường xếp loại có thấp hơn trước (phần lớn là trung bình - 62% - 448/722 học viên; loại khá - 38% - 274/722 học viên; trong số 722 học viên được tốt nghiệp ra trường có 105 trường hợp thi tốt nghiệp lần 1 không đạt phải thi lại, chiếm 14,5%. Tuy nhiên, kết quả đào tạo hướng đến thực chất hơn.

Song song đó, nhà trường thường xuyên liên hệ, phối hợp với cơ quan chủ quản quản lý chặt chẽ quá trình học tập, rèn luyện của học viên, kịp thời phản ánh tinh thần, thái độ và kết quả học tập để cơ quan quản lý học viên nắm và có sự phối hợp tốt trong quản lý.

Về nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường chú trọng trước hết là chất lượng đội ngũ giảng viên. Ngoài việc rà soát, điều chuyển, phân công lại đội ngũ giảng viên, Ban Giám hiệu rất quan tâm công tác thao giảng, dự giờ, góp ý cả về nội dung, phong cách, thái độ, tư tưởng, tâm lý giảng viên khi lên lớp, nhất là đối với giảng viên trẻ; duy trì lấy ý kiến phản hồi từ người học - một kênh thông tin quan trọng để đánh giá chất lượng giảng viên và góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của giảng viên.

Đối với công tác nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế, đây là nhiệm vụ không tách rời với nhiệm vụ giảng dạy nhằm tăng tính thực tiễn cho bài giảng của giảng viên. Tất cả các khoa đều có kế hoạch nghiên cứu thực tế được Ban Giám hiệu phê duyệt ngay từ đầu năm học và triển khai thực hiện tùy vào điều kiện thời gian cụ thể, duy trì kế hoạch nghiên cứu thực tế hàng năm của nhà trường nhằm học tập kinh nghiệm các trường chính trị tỉnh bạn.

Đối với nghiên cứu khoa học, giảng viên tham gia viết bài đăng Website của trường nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức tọa đàm nội bộ với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị Bến Tre”, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở do Khoa Dân vận chủ trì “Tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo ở cấp xã tỉnh Bến Tre”; đề tài “Phát huy vai trò chủ thể nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bến Tre” do cá nhân giảng viên thực hiện; biên soạn giáo trình phần học “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương” thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo Hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã được Học viện thẩm định và cho phép xuất bản; hoàn thành khảo sát đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo Trung cấp LLCT-HC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2010-2015, làm cơ sở để trường tiếp tục tổ chức tọa đàm tìm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo trong thời gian tới.

Tóm lại, những kết quả quan trọng trên thể hiện sự nỗ lực phấn đấu chung của toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường, tuy chưa toàn diện và đồng bộ nhưng đánh dấu sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt sau một năm “khởi động” đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Đây sẽ là nguồn động viên rất lớn để toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Năm 2017,Tỉnh ủy xác định là “năm hành động” của toàn tỉnh, nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, để tăng tốc trong những năm tiếp theo của cả nhiệm kỳ. Quán triệt chủ trương trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị đã quan tâm lãnh đạo xây dựng kế hoạch triển khai các đầu việc theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Trường.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường kịp thời triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quan tâm kiểm tra đánh giá chất lượng sau học tập; kịp thời nắm bắt dư luận để góp ý, phê bình, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, giảng viên, không để xảy ra sai phạm phải xử lý kỷ luật. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện bản đăng ký công việc cụ thể của từng cá nhân năm 2017, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và bản cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Duy trì thực hiện tốt 3 thành tố “Dân chủ, Kỷ cương, Đoàn kết” đồng thời với sự “Năng động, Đổi mới” trong đội ngũ của Trường.

Hoàn thành Đề án vị trí việc làm của cơ quan, làm cơ sở rà soát lại biên chế gắn với chức năng, nhiệm vụ của trường, tiếp tục tuyển dụng viên chức đưa đi đào tạo giảng viên đúng chuyên ngành, tạo nguồn kế thừa cho tương lai.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Giám hiệu lãnh đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch với 45 lớp đào tạo và bồi dưỡng (4.866 học viên). Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với việc tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường, qua đó tuyển chọn 02 giảng viên tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VI - năm 2017; tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng.

Trong đào tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy chế quản lý đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và quy chế quản lý đào tạo, quy chế quản lý các lớp bồi dưỡng của Trường Chính trị ban hành nhằm hướng đến mục tiêu: Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất; thẩm định bộ đề thi của các khoa theo hướng đa dạng hình thức. Thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn như: Phân công bài giảng luân phiên, thao giảng dự giờ nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, chú trọng tính tích cực, chủ động của người học. Nâng cao tính thực tiễn của nội dung chương trình thông qua việc mời lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh báo cáo các vấn đề thực tiễn cho các lớp học.

Thực hiện tốt công quản lý, theo dõi việc thực hiện chương trình tại các lớp. Giám sát chặt chẽ công tác thi, chấm thi, viết khóa luận, chấm khóa luận, thi tốt nghiệp nhằm đánh giá thực chất chất lượng học tập của học viên, đảm bảo tính khách quan, công tâm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ, giảng viên trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Ban Giám hiệu, của lãnh đạo các khoa, phòng.

Mỗi cán bộ, giảng viên phải tâm huyết, trách nhiệm hơn với sự nghiệp chung của nhà trường; phải năng động, sáng tạo, đổi mới về tư duy, nội dung và phương pháp trong từng bài giảng, gắn sát với thực tiễn sinh động của địa phương; tích cực hơn trong nghiên cứu khoa học, phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy và học tập của nhà trường, quan tâm và thực hiện tốt hai nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tham gia tích cực viết bài đăng Website chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và xuất bản bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”, tham gia hội thảo và tọa đàm khoa học theo kế hoạch, đạt chất lượng. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm quy chế nghiên cứu thực tế của giảng viên, sau mỗi chuyến thực tế cần có báo cáo kết quả cụ thể và việc vận dụng vào bài giảng. Qua đó củng cố và xây dựng cho được hình ảnh chuẩn mực của “người thầy giáo chính trị” mà xã hội đã tôn vinh.

Tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được của năm 2016, bước sang năm mới 2017 với khí thế mới, khí thế của “năm hành động”, tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị sẽ đồng sức, đồng lòng, cùng chung sức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đó sẽ là kết quả ý nghĩa nhất để tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Trường vào dịp 20 tháng 11 năm 2017./.

Tin khác