Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ ba, 21 Tháng 5, 2024 - 15:04

Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với việc cập nhật một số vấn đề mới về lý luận và thực tiễn

ThS. Nguyễn Thành Phương
Tổ BVNTTT TCT Bến Tre
 

Thực hiện Thông báo số 136-TBHVCTKV IV về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật một số vấn đề lý luận, thực tiễn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Giám hiệu Trường Chính trị Bến Tre đã cử thành viên Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của nhà trường về tham dự.

Tại buổi cập nhật, các đại biểu đã được nghe lần lược hai chuyên đề:

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Một số vấn đề lý luận cơ bản, cấp bách

- Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc và đối sách của Việt Nam của PGS-TS Nguyễn Viết Thảo nguyên Phó Giám đốc Học viện CTQG HCM.

Với chuyên đề đầu tiên, trong buổi sáng PGS-TS Nguyễn Viết Thảo nguyên Phó Giám đốc Học viện CTQG HCM đã khẳng định: Tiếp tuc làm sáng tỏ một số vấn đề  lý luận và thực tiễn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với 10 chủ đề cần bảo vệ và phản bác:

Chủ nghĩa Mác-Lênin như một học thuyết về sự phát triển; Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời kỳ quá độ và định hướng xã hội chủ nghĩa; Dân tộc và giai cấp trong chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị; Đảng cầm quyền và bản chất giai cấp của Nhà nước; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kiên quyết, kiên trì bảo vệ Tổ quốc trên cơ sở giữ vững hòa bình, ổn định; Đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa; 10. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới.

Trong từng chủ đề, PGS-TS Nguyễn Viết Thảo nguyên Phó Giám đốc Học viện CTQG HCM đã nêu và phân tích một cách sâu sắc, toàn diện về cơ sở lý luận và thực tiễn cần làm sáng tỏ trong đấu tranh bảo vệ và phản bác các quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Đây chính là cơ sở để các thành viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cấp xác định nội dung và phương thức nhằm đấu tranh bảo vệ và phản bác các quan điểm sai trái.

Buổi chiều cùng ngày, với chuyên đề thứ hai: Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc và đối sách của Việt Nam PGS-TS Nguyễn Viết Thảo nguyên Phó Giám đốc Học viện CTQG HCM với cách lập luận hết sức sâu sắc và khả năng thuyết trình hung hồn thu hút tốt người nghe, nội dung của chuyên đề đã giúp cho các các thành viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cấp có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn hết sức vững chắc, thiết thực nhằm truyên truyền về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam nói chung mà cụ thể là đối sách của Việt Nam đối với Trung Quốc và Mỹ  hiện nay.

Kết thúc một ngày Bồi dưỡng cập nhật một số vấn đề lý luận, thực tiễn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong lòng mỗi chúng tôi ngỗn ngang những tư duy, trăn trở cho hành động thiết thực trước mắt cũng như cho kế hoạch lâu dài. Làm sao để biến những quan điểm trên thành vũ khí sắc bén nhất trong đấu tranh vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đã đang và sẽ điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam, cản trở con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 

Thông tin phản bác: 

Tin khác