Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ ba, 21 Tháng 5, 2024 - 15:16

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

ThS. Nguyễn Trần Phương Hiền
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, rèn luyện. Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn kiên định phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, không ngừng lớn mạnh, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các công việc chung của đất nước.

Tuy nhiên, hiện nay xã hội không khỏi băn khoăn trước thực trạng một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Thanh niên bị các thế lực xấu, thù địch lợi dụng, tác động, lôi kéo, kích động đã có những việc làm đi ngược lại bản chất, truyền thống vẻ vang của Đoàn và trái với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Từ thực tế tình hình trên, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” là một tất yếu khách quan vừa thể hiện quan điểm kiên định nhất quán trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa tổ chức đấu tranh phản bác các thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tấn công vào tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch trần các luận điệu chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nghị quyết đã khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là: “Bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Chính vì vậy, để phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đoàn Thanh niên cần nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần nắm rõ những nội dung và phương diện chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch:

Một là, phủ định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, chống phá sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Ba là, phủ nhận những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà dân tộc ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bốn là, bôi nhọ cá nhân các lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng; lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của Đảng để xuyên tạc bản chất của Đảng, ca ngợi chủ nghĩa tư bản với những giá trị khác nhau của nó.

Về phương thức chống phá: Các thế lực thù địch sử dụng truyền thông đại chúng, đặc biệt là xuất bản báo chí ở nước ngoài bằng đĩa chuyển về trong nước; tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chuyên chống phá Việt Nam để xuyên tạc Việt Nam. Bản chất, mục đích của các thế lực thù địch không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đặc biệt sử dụng internet và truyền thông xã hội để chống phá; lợi dụng các sai sót trong quản lý, đòi xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử, phủ nhận các thành tựu đã đạt được của các cơ quan, đơn vị, để kích động, biểu tình trái phép.

Từ những nhận diện trên, có thể thấy, vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân Việt Nam không chỉ bằng lý luận, lời nói hay nghị quyết mà phải bằng hành động thực tiễn, “nói đi đôi với làm”, xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công để Đảng ta thực sự là một chính đảng, khoa học, cách mạng và nhân văn, của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo Đoàn Thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đoàn Thanh niên cần triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, trọng tâm như:

Thứ nhất, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho Đoàn Thanh niên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, góp phần quan trọng vào quá trình khẳng định những giá trị đạo đức tốt đẹp mà mỗi thanh niên cần hướng tới và thức tỉnh một bộ phận thanh niên đang sống thiếu lý tưởng, thiếu niềm tin, thiếu lòng tự hào và kiêu hãnh dân tộc, “tự đề kháng”, “tự miễn dịch” cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, sự chống phá và xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội.

Muốn làm tốt được nhiệm vụ trên, Đoàn Thanh niên phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên.

Điển hình là thông qua các hình thức sinh hoạt của Đoàn, qua việc khai thác hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông mạng, qua các hoạt động, phong trào của mình, Đoàn khéo léo lồng ghép tuyên truyền, cụ thể hóa Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quyết định số 134-QĐ/TWĐTN-BTG ngày 07/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2022”. Đồng thời, có kế hoạch tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của Đoàn Thanh niên. Thành lập và phát triển các mô hình câu lạc bộ “Lý luận trẻ” nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Đây cũng là diễn đàn, sân chơi giúp Đoàn Thanh niên bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn Thanh niên trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách đúng đắn, thấu đáo và cặn kẽ. Đồng thời, tuyên truyền, lan tỏa các thông tin hay, những tấm gương người tốt, việc tốt, những quan điểm đúng đắn để nhân rộng những giá trị nhân văn, thúc đẩy xã hội tốt đẹp hơn.

Thứ hai, chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.

Trong công tác xây dựng Đoàn, chất lượng cán bộ Đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn là đột phá. Vì vậy, chúng ta cần hết sức coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa kế cận của Đảng, thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần đặc biệt chú ý đến đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, sống có có đạo đức, có trách nhiệm, biết cống hiến, hi sinh cho xã hội để tạo sự lan tỏa trong thanh niên. Thường xuyên bổ sung nguồn lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ Đảng viên kết nạp từ những đoàn viên ưu tú và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng. Tổ chức cho Đoàn Thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng với hình thức phù hợp.

Thứ ba, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên

Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, phong trào của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục trên khắp các mặt trận quan trọng như: Học tập, nghiên cứu khoa học; lao động; sản xuất; kinh doanh; bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, v.v..

Triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. Qua đó, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Thứ tư, xây dựng văn hóa mạng xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng internet của tổ chức Đoàn Thanh niên.

Thực trạng sử dụng mạng xã hội của thanh niên Việt Nam hiện nay với đầy đủ các gam màu sáng – tối, trắng – đen, tích cực – tiêu cực. Vì vậy, để xây dựng được thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, đặc biệt là thanh niên nông thôn, việc tham gia mạng xã hội làm sao chủ động nhất, hiệu nhất là hết sức quan trọng.

Tổ chức Đoàn cần thành lập các trang, các nhóm của thanh niên trên mạng xã hội, thông qua đó tổ chức các chiến dịch truyền thông, xây dựng các chuyên trang định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch trên mạng xã hội; tổ chức các cuộc thi, các hoạt động cộng đồng trên mạng xã hội để thu hút, tập hợp thanh niên và vận động nguồn lực xã hội cho công tác Đoàn. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản “chống” phải quyết liệt, hiệu quả qua mạng xã hội, tuyên truyền, vận động thanh niên ứng xử văn hóa trên mạng xã hội, có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và nâng cao năng lực sử dụng mạng xã hội của các cấp Đoàn, cán bộ đoàn viên thanh niên.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các nhiệm vụ và giải pháp trên, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh góp phần thiết thực vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Năm 2020 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi Di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”./.

Thông tin phản bác: 

Tin khác