Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ ba, 21 Tháng 5, 2024 - 15:16

Nhận diện các thế lực thù địch và âm mưu, thủ đoạn chống phá đối với thanh niên; trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Trường Chính trị Bến Tre hiện nay

CN. Hồ Thị Thùy Dung
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Thực tiễn đã chứng minh, trong tiến trình phát triển của các quốc gia, lực lượng thanh niên luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Đối với Việt Nam hiện nay đang đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên chiếm phần lớn trong lực lượng lao động xã hội, là nhân tố quan trọng quyết định trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Bên cạnh đó, thanh niên là những người chủ tương lai của nước nhà - những người kế tục sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, vì mục tiêu: Dân giàu - Nước mạnh - Dân chủ - Công bằng - Văn minh. Thanh niên là lực lượng năng động, sáng tạo, nhưng cũng rất nhạy cảm, dễ bị tác động, thường xuyên sử dụng các phương tiện hiện đại để cập nhật thông tin, sử dụng phần lớn kênh giao tiếp qua mạng xã hội nên dễ trở thành đối tượng tác động của các thế lực thù địch, với nhiều thủ đoạn thâm độc, tuyên truyền, tác động, hướng lái thanh niên đi ngược lại mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Xuất phát từ vị trí, vai trò của thanh niên và thực trạng chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên, thì yêu cầu nhận diện chính xác các thế lực thù địch, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng đối với thanh niên hiện nay là vấn đề vô cùng quan trọng. Đồng thời cần chủ động trang bị vũ khí lý luận sắc bén cho “những người chủ tương lai của nước nhà” để thanh niên nhận diện được đối tượng, âm mưu, thủ đoạn chống phá và đủ sức phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) lan nhanh trên quy mô toàn cầu với tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Là một trong những quốc gia tích cực trong hội nhập quốc tế, Việt Nam có nhiều thời cơ phát triển lẫn thách thức trước những thành tựu mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại cho nhân loại. Nhưng một vấn đề đáng lo ngại là các thế lực thù địch đã nhanh chóng tận dụng thành tựu của cách mạng 4.0 đó là mạng internet toàn cầu, sự phát triển đa dạng của các kênh giao tiếp qua mạng xã hội… để thực hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá, linh hoạt biến hóa với những thông tin thật, giả lẫn lộn, gây ra sự mơ hồ, mất phương hướng trong một bộ phận Nhân dân, nhất là tập trung vào lực lượng thanh niên của nước ta. Thời gian qua các thế lực thù địch thường sử dụng các âm mưu, thủ đoạn sau:

Thứ nhất, các thế lực thù địch lợi dụng sự lan truyền nhanh chóng của mạng xã hội, sự đa dạng của các kênh truyền tải thông tin (Youtube, Tik tok, Facebook, Zalo, Viber, Instagram…) biến mạng xã hội thành diễn đàn, ra sức đăng tải các bài viết, blog, hình ảnh, clip, thực hiện lives tream (phát trực tiếp) nhằm kêu gọi tập hợp lực lượng thanh niên thiếu hiểu biết, tạo dư luận về các vấn đề kinh tế, xã hội từ đó đẩy lên thành các vấn đề chính trị, gây nhiễu loạn thông tin. Tăng cường tuyên truyền những nội dung xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng và Nhà nước, kích động sự thù hằn dân tộc, chia rẻ tôn giáo, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Nhân dân ta. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet và các thiết bị kết nối toàn cầu, làm cho các thế lực chống phá bên ngoài có điều kiện tiếp cận sâu vào lực lượng thanh niên, mọi thành phần, mọi địa bàn từ thanh niên ở nông thôn, thành thị đến miền núi vùng sâu vùng xa; bằng nhiều con đường để tiếp cận thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp, thanh niên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, thanh niên trong lực lượng vũ trang; thanh niên có trình độ cao, sinh viên du học nước ngoài, chuyên gia trẻ, thực tập sinh kỹ thuật cao,… đây là những đối tượng mà các thế lực thù địch tập trung lôi kéo, tác động để chuyển hoá mua chuộc và cài cắm vào hệ thống chính trị nước ta, thực hiện leo cao, chui sâu, phá hoại Đảng từ bên trong. Chúng lợi dụng những mặt hạn chế của Đảng và Nhà nước trong quá trình lãnh đạo, quản lý xã hội, khoét sâu những mâu thuẫn, thổi phồng, xuyên tạc nhằm làm suy giảm lòng tin của một bộ phận thanh niên đối với Đảng và Nhà nước. Từ những mâu thuẫn không được giải quyết triệt để, chúng tìm cách tác động, tạo nên những điểm nóng về chính trị xã hội ở trong nước, kết hợp trong - ngoài tạo nên những cuộc cách mạng đường phố, bạo loạn chính trị, lật đổ, tạo lực lượng đối kháng, chống Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Thứ hai, thông qua các phần mềm gián điệp, phát tán các mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin nội bộ, các thế lực thù địch bịa đặt thông tin, tạo kịch bản hoàn hảo, phát tán “thông tin giả”, tung hỏa mù nhằm bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử, nói xấu Đảng, Nhà nước và những cán bộ lãnh đạo của ta, nhằm mục đích hạ bệ thần tượng, làm suy giảm uy tín, danh dự của Đảng, Nhà nước, của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tạo cho thanh niên tâm lý hoài nghi, bi quan, khủng hoảng niềm tin, phân vân trong xác định mục tiêu lý tưởng để phấn đấu.

Thứ ba, thanh niên luôn có khát vọng khởi nghiệp, tham gia các hoạt động kinh tế, vươn lên tự lập thân, lập nghiệp, làm giàu, các thế lực thù địch thường lợi dụng điểm yếu của thanh niên trong quá trình này, do không nắm được các quy luật, các quan hệ kinh tế khách quan trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên dễ bị thất bại trong cạnh tranh, gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu lập thân lập nghiệp. Từ đó, thông qua những buổi hội thảo bất hợp pháp núp dưới danh nghĩa “lớp học làm giàu”, “những cách làm giàu nhanh chóng”,… của những tổ chức phi chính phủ, ca ngợi thành tựu của chủ nghĩa tư bản, xuyên tạc bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam làm cho một bộ phận thanh niên có nhận thức sai lệch. Từ đó mất niềm tin trong cuộc sống, trở nên vị kỷ, chạy theo lối sống thực dụng, buông thả mà quên đi những đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Như vậy, ta thấy rằng hiện nay các thế lực thù địch đang tăng cường thực hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá đối với thanh niên dưới nhiều hình thức trên các bình diện tư tưởng, văn hóa - xã hội đặc biệt là trên không gian mạng. Những thủ đoạn thâm độc, tinh vi của các thế lực thù địch đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của một bộ phận thanh niên còn hạn chế về trình độ nhận thức, về truyền thông… Có không ít thanh niên có biểu hiện phai nhạt về lý tưởng, bị các thế lực thù địch dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc đi vào con đường tiêu cực. Trong khi đó, việc nhận diện chính xác các thế lực thù địch và nhận thức rõ được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là điều không phải dễ dàng đối với một bộ phận thanh niên. Vì vậy, Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp ủy Đảng cần thực hiện hiệu quả các giải pháp sau:

Giải pháp thứ nhất: Tăng cường công tác tập hợp, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Để thực hiện giải pháp này Đoàn thanh niên cần phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới và Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho đoàn viên và thanh niên trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy Đảng, Đoàn Thanh niên các cấp cần vận dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền như thông qua các hội thi: Tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sinh hoạt chuyên đề; diễn dàn; hội thảo… giúp lực lượng thanh niên nâng cao nhận thức chính trị, xác định đúng đắn mục tiêu lý tưởng, củng cố niềm tin của thanh niên đối với Đảng, Nhà nước với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Giải pháp thứ hai: Chú trọng công tác giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thanh niên, những tấm gương tuổi trẻ qua các thời kỳ, nhất là tấm gương thanh niên tiêu biểu trong thời kỳ đổi mới trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Gắn tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng địa phương với giáo dục chính trị tư tưởng trong các đợt sinh hoạt, học tập chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua các hình thức đa dạng như các hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam,…; các hoạt động về nguồn; các phong trào tình nguyện, các hoạt động vì cộng đồng để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giáo dục lối sống cao đẹp, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với lực lượng thanh niên.

Giải pháp thứ ba: Nâng cao nhận thức của thanh niên về sự nguy hiểm của các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay. Thiết nghĩ, nhiệm vụ phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, trước hết là những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không chỉ là nhiệm vụ riêng của Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng mà đó còn là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Là nghĩa vụ, trách nhiệm của những công dân yêu nước, đặc biệt là của lực lượng thanh niên. Thanh niên cần có ý thức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, tích cực cập nhật những kỹ năng nhận diện và đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mạng xã hội và các kênh truyền thông khác. Nêu cao tinh thần cảnh giác, sớm nhận diện, vạch trần những âm mưu thâm độc, thủ đoạn tinh vi và những biểu hiện, hành vi chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời báo cáo đến các cơ quan chức năng để xử lý, giải quyết triệt để những mầm mống phá hoại. Đoàn viên thanh niên cần phải thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc qua các Đội Dân quân tự vệ, Đội Tự vệ cơ quan, Đội Dân phòng.., để giữ gìn bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nơi làm việc và nơi cưu trú.

Giải pháp thứ tư: Phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Mặt trận cần phát huy vai trò của mình cùng với Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng tích cực hướng dẫn, giúp đỡ lực lượng thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp thông qua những chính sách hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giỏi, chính sách giúp thanh niên khởi nghiệp thoát nghèo bền vững. Các cơ quan, tổ chức cần chăm lo đời sống, định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy năng lực trong công tác chuyên môn. Từ đó, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, yêu Đảng, yêu chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào công cuộc đổi mới đất nước, vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Nhân dân ta do Đảng lãnh đạo. Tuyên truyền, vận động thanh niên và người thân, gia đình tuân thủ và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không tin, không nghe, không làm theo những luận điểm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi tư tưởng, hành động làm nguy hại đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến môi trường hòa bình ổn định của đất nước.

***

Trường Chính trị Bến Tre là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hơn 70 năm trưởng thành và phát triển, các thế hệ lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm xây dựng bồi dưỡng lực lượng đoàn viên, thanh niên xứng đáng là đội hậu bị, là cánh tay nối dài của Đảng, đủ đức đủ tài kế tục sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. Thời gian qua nhận thức được tầm quan trọng của công tác nhận diện các thế lực thù địch và âm mưu thủ đoạn chống phá đối với thanh niên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã kịp thời lãnh chỉ đạo Ban Chấp hành chi đoàn thực hiện những công tác sau:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thông qua những buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ “Giảng viên trẻ”, tổ chức hội nghị học tốt nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Khắc phục tình trạng lười học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đặc biệt là trên không gian mạng.

Thông qua những chuyến về nguồn, nghiên cứu thực tế, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao với các chi đoàn bạn, kết hợp cùng đơn vị chi đoàn nơi cư trú, chú trọng công tác giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống các luận điểm xuyên tạc, tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước, cách mạng.

Thường xuyên nhắc nhở, vận động đoàn viên, thanh nghiên nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng viết bài, bản tin phục vụ cho trang web nhà trường, chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, góp phần nhận diện, kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Thông qua hoạt động của Câu Lạc bộ Giảng viên trẻ nhằm tạo môi trường cho giảng viên trẻ Trường Chính trị Bến Tre được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, khả năng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Nội dung sinh hoạt chủ yếu của câu lạc bộ: Trao đổi kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống sư phạm; kỹ năng xây dựng kế hoạch cá nhân; trao đổi thực hành kỹ năng thuyết trình; kinh nghiệm viết bài khoa học; kinh nghiệm quản lý lớp; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy như soạn giáo án điện tử; cách khai thác thông tin trên mạng phục vụ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học; kỹ năng đấu tranh nhận diện các thế lực thù địch, các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với đoàn viên, thanh niên… Đồng thời, giáo dục nâng cao bản lĩnh, tính Đảng, lập trường tư tưởng chính trị, tâm huyết, lòng đam mê với nghề, truyền cảm hứng, lan tỏa cho giảng viên tập sự để tạo lực lượng kế thừa vững chắc trong tương lai.

Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy đối với Đoàn Thanh niên. Trong mọi hoạt động của chi đoàn Trường Chính trị, Đảng ủy luôn quan tâm sâu sát, định hướng chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ Đảng, điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy triệt để tính xung kích, tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên. Kịp thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn, nắm được bản chất của các vấn đề xã hội, các điểm nóng chính trị - xã hội, hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để đoàn viên thanh niên nhà trường có thể đấu tranh khoa học, hiệu quả, khôn khéo trước những âm mưu thủ, đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Như vậy, có thể thấy rằng để có thể giúp cho đoàn viên, thanh niên nhận diện được âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay, các cấp ủy Đảng, đặc biệt là tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp cần tập trung vào các giải pháp: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng công tác giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thanh niên; nâng cao nhận thức của thanh niên về sự nguy hiểm của các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị để cùng nhau giúp đoàn viên, thanh niên nhận diện chính xác các thế lực thù địch và âm mưu, thủ đoạn chống phá đối với thanh niên, để từ đó hình thành “mặt trận” thanh niên xung kích trong đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, phát huy vai trò của thanh niên trong đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị, của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời góp phần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyến hoá” trong đoàn viên, thanh niên hiện nay./.

Thông tin phản bác: 

Tin khác