Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 07:51

Lịch học tập lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 21/11 đến ngày 05/12/2023