Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 07:23

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 03/11 đến ngày 01/12/2023