Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 08:10

Lịch học lớp TC LLCT C57 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 10/11 đến ngày 01/12/2023