Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ ba, 21 Tháng 5, 2024 - 15:15

Kiên định và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị

ThS. Phan Văn Thuận
Trưởng Khoa Xây Dựng Đảng
 

Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược và từng bước biến nước ta từ một nước độc lập thành một “một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác”. (HCM: Toàn tập, Nxb. CTQG, H.2002, tập 10, tr.3). Mặc dù triều đình nhà Nguyễn bạc nhược đầu hàng, cam tâm làm tay sai cho thực dân; nhưng với tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường, bất khuất, nhân dân ta liên tục đứng lên đấu tranh giành độc lập. Tuy nhiên cả những phòng trào theo tư tưởng phong kiến lẫn khuynh hướng dân chủ tư sản đều bị thực dân Pháp dìm trong bể máu. Cách mạng Việt Nam khủng hoảng trầm trọng, con đường cứu nước, giải phóng dân tộc bị bế tắc đã đặt ra và yêu cầu phải có con đường cứu nước mới dưới ánh sáng của một hệ tư tưởng tiên tiến.

Trong bối cảnh ấy, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Với “linh khiếu” và “nhãn quan” chính trị đặc biệt, Người sang phương Tây đề tìm xem “nước Pháp và các nước khác làm như thế nào để về giúp đồng bào ta”… Năm 1919, Hội nghị Véc - Xây với Học thuyết Uynxơn (do Tổng thống Mỹ Thomas Woodrow Wilson công bố) đã khước từ những “Yêu sách của nhân dân An Nam” đã làm cho Người nhận ra rằng: “Học thuyết Uynxơn chỉ là một trò bịp lớn” (Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011, t.1, tr.416). “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình, trông cậy vào lực lượng của chính bản thân mình”. (Trần Dân Tiên: Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự Thật, H.1975, tr.33) Vì vậy, năm 1920, khi đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lê-nin, Người đã “vui mừng đến phát khóc lên” vì đã tìm thấy “cái cần thiết cho chúng ta” và “con đường giải phóng chúng ta” (Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb.CTQG, H. 2011, tập 10, tr.127) Từ đó, Người đã khẳng định: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” và “phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lê-nin” (tức là chủ nghĩa Mác – Lênin). (Sđd, tập 2, tr.304)

Trong Hội nghị thành lập Đảng vào mùa xuân năm 1930, trên cơ sở “lấy chủ nghĩa Các Mác và Lênin làm gốc”, Đảng đã “… chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” (ĐCSVN: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.1998,t2, tr.2). Đó chính là con đường cách mạng Việt Nam và là nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh – Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trên nền tảng tư tưởng và con đường cách mạng đúng đắn đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, đánh thắng các đế quốc xâm lược và tay sai, đưa nước ta từ một “xứ” thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Điều đó không những khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở ra đời của Đảng ta, nguồn gốc của mọi thắng lợi của cách mạng nước ta mà còn chứng minh hùng hồn bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn cũng như sức sống, giá trị to lớn và bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên thực tế là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là “tài sản tinh thần to lớn và quý giá” của cả dân tộc ta.

Thế nhưng, “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên có những biểu hiện “suy thoái về tư tưởng chính trị”, “tư diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các thế lực thù địch, phản động, phá hoại đã cố tình phủ nhận sự thật lịch sử; bôi nhọ, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, họ khơi dậy sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô trước đây và khai thác triệt để các điều kiện trong quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đang ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet và hoạt động của các mạng xã hội toàn cầu cùng những thông tin xấu, độc nhanh chóng được lan truyền; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới xuyên tạc nền tảng tư tưởng, chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Cần phải khẳng định rằng: Đó chỉ là trò xuyên tạc lịch sử, kích động tâm lý với mưu đồ đen tối nhằm làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng chính là làm suy yếu dẫn đến tan rã Đảng. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng chính là tiếp tục khẳng định bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ thành quả của cách mạng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Kiên định và bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; không những là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp mà còn là trách nhiệm và lương tâm của các nhà khoa học chân chính và từng người dân Việt Nam yêu nước. Trong đó chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau đây:

- Tiếp tục làm sáng tỏ những nội dung cơ bản, giá trị to lớn, bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

- Kiên quyết đấu tranh kịp thời, sắc bén và có hiệu quả đối với những quan điểm sai trái, thù địch núp dưới nhiều danh nghĩa, chiêu bài nguy hiểm, thâm độc, trắng trợn hòng xuyên tạc, phủ nhận các giá trị trường tồn, phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, phải “ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Phải thường xuyên tổng kết thực tiễn đổi mới của đất nước, tiếp thu tri thức tinh hoa của dân tộc, nhân loại; vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện các quyết sách chính trị trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

- Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của Internet, mạng xã hội…

Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội dù có những bước quanh co, thăng trầm. Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta sẽ tiếp tục phát triển dù còn những khó khăn, thách thức; nhưng những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn luôn bền vững và mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Vì vậy, trách nhiệm cao nhất, lập trường chân chính, thái độ đúng đắn nhất của chúng ta hiện nay trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; dùng cơ sở lý luận, lập trường, quan điểm đó để đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thành tựu và hạn chế của chặng đường cách mạng đã qua; tổng kết những kinh nghiệm thành công và không thành công để tìm ra những hình thức, bước đi, giải pháp đúng đắn, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra để đưa nước ta từng bước vững chắc tiến tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và đường hoàng “sánh vai với các cường quốc năm châu”./.

Thông tin phản bác: 

Tin khác