Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 13:31

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thiết thực của người giảng viên

ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở 
 

 Đảng ta từng khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Chính vì thế đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch gắn với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Trường Chính trị Bến Tre, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh, ngoài việc trang bị cho người học hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với tư cách là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học và với tư cách là công cụ vĩ đại chỉ đạo cho hoạt động nhận thức và hành động cải tạo hiện thực thì việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ chính trị vừa mang tính cấp bách vừa mang tính thời sự chính trị, thường xuyên, liên tục của mỗi giảng viên nhà trường.

1. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của mỗi giảng viên nhà trường.

Xuất phát từ bản chất thâm độc của chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ địa vị thống trị dù đã mất đi, cho nên chúng điên cuồng chống phá ta. Chúng tìm cách đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Điều chỉnh thủ đoạn chống phá từ công kích trực diện vào nền tảng tư tưởng, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng đối lập, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng sử dụng các cách thức tác động tinh vi, xảo quyệt đối với từng đối tượng cụ thể. 

Về nội dung chống phá, chúng phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin; phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; phủ nhận những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng ta không phải từ bây giờ mới nhận thức được điều đó, mà trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam luôn xem việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn trong công tác xây dựng Đảng. Luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong mọi giai đoạn cách mạng, nhất là trong tình hình thực tế hiện nay.

Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khoá XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, Bộ Chính trị nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời, Nghị quyết nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ta khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Chính vì thế việc chuyển đổi tâm thế của đội ngũ viên chức, giảng viên nhà trường nhằm tạo bước đột phá lớn về sự kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch trong tình hình mới là vấn đề mang tính cấp bách hàng đầu.

PGS-TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khẳng định: Tiếp tuc làm sáng tỏ một số vấn đề  lý luận và thực tiễn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với 10 chủ đề lớn trong giai đoạn hiện nay: Chủ nghĩa Mác-Lênin như một học thuyết về sự phát triển; Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời kỳ quá độ và định hướng xã hội chủ nghĩa; Dân tộc và giai cấp trong chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị; Đảng cầm quyền và bản chất giai cấp của Nhà nước; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kiên quyết, kiên trì bảo vệ Tổ quốc trên cơ sở giữ vững hòa bình, ổn định; Đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa; Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới.

Xuất phát từ tình hình trên, mỗi giảng viên Trường Chính trị luôn tâm niệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Một là, về nhận thức, mỗi giảng viên Trường Chính trị cần nhận thức một cách sâu sắc âm mưu, thủ đoạn, bản chất thâm độc của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam gắn liền với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng về lập trường, quan điểm, tư tưởng. Giử vững mục tiêu, lý tưởng cộng sản.

Hai là, đội ngũ giảng viên Trường Chính trị nhận thức sâu sắc rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là sự thống nhất biện chứng của hai quá trình: Vừa tiếp tục khẳng định những giá trị phổ quát, đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin, vừa không ngừng bổ sung, phát triển và vận dụng linh hoạt những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện thực tiễn Việt Nam. Do đó, trong bất kỳ hoàn cảnh và tình huống nào cũng phải luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng; đồng thời, căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh ở mỗi giai đoạn lịch sử, đội ngũ đảng viên của Đảng phải luôn kiên trì nền tảng tư tưởng đã xác định, bản lĩnh chính trị vững vàng để đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ cán bộ đi tiếp con đường đã lựa chọn, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ba là, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi giảng viên luôn luôn chủ động phòng ngừa, phê phán nhận thức lệch lạc; kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái và thù địch. Thực tiễn cho thấy, dù phong trào cách mạng vô sản và công nhân quốc tế, dù chủ nghĩa xã hội hiện thực luôn có những bước thăng trầm, luôn phải đối mặt với sự chống phá của các thế lực thù địch nhưng những giảng viên Trường Chính trị, những đảng viên của Đảng vẫn luôn sáng suốt, kiên trì và kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng và là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận, trong đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, thù địch có ý nghĩa quyết định.

Bốn là, để giữ vững nền tảng tư tưởng, mỗi giảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải thường xuyên, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy vai trò, thế mạnh của công tác chuyên môn tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là phương thức hữu hiệu để huy động sức mạnh tổng hợp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là việc riêng của Đảng mà còn là việc chung, là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân”.

Năm là, trong giai đoạn hiện nay, khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chi phối, tác động trực tiếp đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, các thế lực thù địch tấn công trên không gian mạng thì mỗi giảng viên phải hết sức bình tĩnh, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm một mặt nhận thức thấu đáo âm mưu, thủ đoạn sâu độc của chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch, mặt khác sử dụng thành quả của khoa học công nghệ vạch trần, phản bác một cách có văn hóa các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, bôi đen, bóp méo sự thật của chúng.

 Sáu là, mỗi giảng viên phải kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay trong bản thân cá nhân mình.

2. Nhiệm vụ giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Bến Tre trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

2.1. Về hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch mang tính chất thường xuyên, liên tục thông qua:

+ Các bài viết trên trang web của nhà trường và trang web của Tỉnh ủy mang tính thường xuyên, liên tục.

+ Trên không gian mạng, Đảng ủy giao cho Chi đoàn nhà trường và các đồng chí sử dụng mạng Internet khá thông thạo truy cập đấu tranh, phản bác.

+ Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường trong sinh hoạt lệ kỳ phần xây dựng Đảng nhấn mạnh nội dung trên theo các sự kiện thời sự chính trị.

+ Phối, kết hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức các hình thức sinh hoạt khoa học, tọa đàm, hội thảo khoa học gắn kết với nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

+ Các hình thức sinh hoạt khoa học của các khoa gắn với chuyên môn, gắn với các sự kiện lịch sử trong và ngoài nước. Tập trung vào các sự kiện mà kẻ thù thường xuyên tạc, bôi đen…

+ Các hoạt động của Công đoàn cơ sở bám sát theo chủ để và theo dòng lịch sử dân tộc, các sự kiện quốc tế vận động công đoàn viên thường xuyên, liên tục đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

+ Các hoạt động của Đoàn TNCS HCM nhà trường bám sát chủ đề hàng năm và theo các sự kiện lịch sử nói chung nhằm đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

+ Các sự kiện mang đậm dấu ấn lịch sử nhân loại và dân tộc trong năm.

+ Các hoạt động cá nhân là viên chức của nhà trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2.2. Về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Công tác giảng dạy, mỗi giảng viên nhà trường phải nắm chắc và thực hiện nhiệm vụ kép trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của bản thân đó là:

+ Vừa truyền bá hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với tư cách là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học chỉ đạo cho hoạt động nhận thức và hành động cải tạo hiện thực.

+ Vừa khẳng định tính khoa học và cách mạng hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vừa vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển cho phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, xu thế vận động, biến đổi và phát triển của thời đại.

Công tác nghiên cứu khoa học, tích cực truy cập thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội kịp thời phát hiện những quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam tổ chức vận động các giảng viên, viên chức, đảng viên viết bài phản bác các thông tin trên gắn liền với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng căn cứ vào các sự kiện chính trị nỗi bật trong và ngoài nước mà tổ chức vận động các giảng viên, viên chức, đảng viên viết bài phản bát các thông tin trên gắn liền với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các thành viên của Tổ với tư cách là Ban biên tập trang web nhà trường xem xét các bài của giảng viên, viên chức gửi nếu có nội dung sâu sắc trong việc khẳng định tính khoa học và cách mạng, tính thời đại và tính nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời có những ý tưởng phê phán, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch thì cho đăng ở chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các thành viên của Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với tư cách là cán bộ chủ chốt phụ trách các khoa, phòng quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo Quy chế hoạt động của Tổ đã được ban hành.

Các đảng viên, viên chức nhà trường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của bản thân theo Quy chế của Học viện và Quy chế hoạt động của Tổ đã được ban hành mà thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với việc phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Sự nghiệp cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và Nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Đó là sự kiên định nhất quán và duy nhất đứng đắn. Đội ngũ giảng viên, viên chức của nhà trường luôn tâm đắc với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng đầu của mỗi cá nhân là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với việc phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời song hành với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhất là công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học nhằm tuyên truyền, giáo dục thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng duy vật, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa với tư cách là công cụ chỉ đạo cho hoạt động nhận thức và hành động cải tạo hiện thực nhằm hình thành bản lĩnh chính trị cho mỗi đảng viên kiên định, vững vàng và có niềm tin mãnh liệt vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam./.

Thông tin phản bác: 

Tin khác