"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 9 Tháng 7, 2020 - 15:10

Công đoàn cơ sở Trường Chính trị

Công đoàn cơ sở Trường Chính trị

- Số lượng công đoàn viên: 46 người

- Ban Chấp hành: 05 người:

    + Chủ tịch:  Nguyễn Thị Yến

    + Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hiền

    + Ủy viên:

               . Nguyễn Phước Tuân

               . Trần Thị Quỳnh Nghi

               . Võ Thị Thúy Liễu

   + Ủy viên Ủy ban kiểm tra:

 

- Tổ Công đoàn trực thuộc: 07 tổ (Phòng, khoa)

Giới thiệu: 

Tin khác