TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ hai, 21 Tháng 6, 2021 - 14:29

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC A34 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d-ttn-kltn-a34.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC A33 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d-ttn-kltn-a33.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC C45 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d-dl-c45.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC C45 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-c45.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC GD29 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-gd29.pdf
6 Trung cấp LLCT-HC C44 Báo cáo thực tế PDF icon d-nctt-c44.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Bảng điểm tổng hợp PDF icon d-thop-tnmt.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Thi lại, thi sau PDF icon d-thilai-bt.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC C47 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-c47.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC GD28 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-gd28.pdf
11 Trung cấp LLCT-HC GD29 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-gd29.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d-ttn-tnmt.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d-nvctd-gt.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-nhnn.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-cl.pdf

Trang